Oferta

Nasze usługi obejmują kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, jak również wybrane przez Klienta cząstkowe usługi z zakresu:

ksiąg rachunkowych
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• dekretacja dokumentów
• uzgadnianie kont rozrachunkowych
• zestawienie obrotów i sald
• sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
• prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• prowadzenie ewidencji wyposażenia
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• sporządzenie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
• sporządzenie sprawozdania rocznego
• sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
• przygotowanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS
• archiwizacja dokumentów
podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
• sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• prowadzenie ewidencji wyposażenia
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
• sporządzenie zeznania rocznego
• przygotowywanie bilansów (ocena działalności)
• przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS
• archiwizacja dokumentów
ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
• sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
• wyliczenie zobowiązania podatkowego
• sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
• sporządzenie deklaracji podatkowych
• sporządzenie deklaracji ZUS i druków RMUA
• prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• prowadzenie ewidencji wyposażenia
• sporządzenie zeznania rocznego
• przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS
• archiwizacja dokumentów
• rejestry zakupu i sprzedaży VAT
Oprócz obsługi księgowej, w której zakres wliczone jest sporządzenie listy płac i deklaracji ZUS proponujemy również:
PEŁNĄ OBSŁUGĘ KADROWĄ
1. Dokumentację i ewidencję personalną pracowników
• prowadzenie akt osobowych (przechowywane w siedzibie biura rachunkowego)
• przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. Umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
• prowadzenie ewidencji czasu pracy
• sporządzanie harmonogramów czasu pracy (praca zmianowa)
• prowadzenie ewidencji gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym
• prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i rejestru chorób zawodowych

2. Dokumentację i ewidencję płac
• sporządzenie listy płace
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
• sporządzanie deklaracji podatkowych

3. Dokumentację prac zleconych
• prowadzenie ewidencji podatkowej pracownika i zleceniobiorców prac zleconych
• przygotowywanie umów zleceń
• sporządzenie listy płac prac zleconych
• sporządzenie deklaracji podatkowych

4. Prowadzenie dokumentacji ZUS
• sporządzanie deklaracji ZUS
• prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zas. Chorobowy, rodzinny, macierzyński)
• przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
Jest to oferta skierowana do firm, które chcą nam powierzyć całokształt spraw związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców. W tym celu podpisywana jest odrębna umowa.
OBSŁUGA PRZEZ INTERNET BEZ KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WIZYT W BIURZE RACHUNKOWYM
Dla klientów którzy mają mało czasu lub po prostu preferowaliby taki system obsługi przygotowaliśmy możliwość prowadzenia obsługi księgowej bez konieczności składania wizyt w biurze rachunkowym.

Zakres odpowiedzialności biura nie zmienia się w stosunku do obsługi prowadzonej w sposób standardowy, a właściwym księgowaniem dokumentów zajmują się pracownicy biura, którzy również udzielają drogą telefoniczną lub mailową niezbędnej pomocy i wyjaśnień.


Na życzenie klienta pracownik biura okresowo przyjeżdża do siedziby klienta i dokonuje sprawdzenia poprawności dokonywanych czynności, udziela wyjaśnień i wskazówek.


W praktyce schemat postępowanie wygląda następująco:


1. Klient w ustalonym terminie np. do 5 dnia każdego miesiąca skanuje zgromadzone dokumenty księgowe i przesyła na adres mailowy biura ( skanowanie może również odbywać się w okresach tygodniowych)
2. Pracownik biura sprawdza nadesłaną dokumentację i dokonuje odpowiednich księgowań
3. Do 10 dnia każdego miesiąca klient otrzymuje informację ( wzór przelewu) o wysokości zobowiązań ZUS
podatkowe i ewidencje księgowe. Są to przygotowane do wydruku pliki z danymi, nie wymagające jakiejkolwiek obróbki komputerowej
5. Klient sporządza wydruki otrzymanych plików, podpisuje deklaracje podatkowe i wysyła je do urzędu skarbowego, a na podstawie otrzymanej ewidencji księgowej nanosi numerację na dokumenty księgowe i umieszcza je w segregatorze.
Sporządzamy:

• deklaracje podatkowe miesięczne, kwartalne, roczne
• sprawozdania finansowe
• sprawozdania do GUS i NBP
• listy płac i deklaracje ZUS oraz druki RMUA
• analizy i prognozy finansowe, również w języku angielskim
• raporty, instrukcje, procedury itp.


Dodatkowe usługi:

• udzielamy porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
• pomagamy w:
• redagowaniu podań i odwołań
• sporządzaniu wniosków kredytowych
• sporządzaniu wniosków o fundusze unijne
• osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą pomagamy w czynnościach rejestracyjnych.


Świadczymy usługi księgowe i usługi kadrowe dla firm z następujących lokalizacji: Pabianice, Łódź, Ksawerów, Konstantynów Łódzki, Rzgów, Tuszyn, Dobroń, Kolumna, Łask, Szadek, Dłutów, Wadlew i pozostałe okoliczne miejscowości.